Špeciálna pedagogička

Mgr. Anna Zlatohlavá

Nájdete ma na 1. poschodí, vedľa ekonomického úseku – Miestnosť č.: A113

Milí rodičia, ak máte pocit, že výsledky vášho dieťaťa nezodpovedajú vynaloženému úsiliu, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach vášho dieťaťa a či má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Zistíme, či je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Čo znamená integrácia?

Integrácia znamená zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej strednej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov navrhnú začlenenie.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami?

  • žiaci so zdravotným postihnutím – napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom
  • žiaci dlhodobo chorí alebo zdravotne oslabení
  • žiaci so špecifickými poruchami učenia
  • žiaci s poruchou aktivity a pozornosti
  • žiaci s poruchami správania
  • žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • žiaci s nadaním