Ako postupovať pri šikane?

1 ŠIKANOVANIE

Slovo šikana pochádza z francúzskeho slova chicane, znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, prenasledovanie. Pod pojmom šikanovanie sa rozumie správanie žiaka alebo skupiny žiakov, ktorého úmyslom je fyzické alebo psychické ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka. Ide spravidla o opakované útoky voči žiakovi (skupine žiakov), ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia brániť. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o opakované útoky zo strany agresora voči obeti, avšak nájdu sa aj prípady, kedy jednorazový, mimoriadne agresívny útok s cieľom ublížiť môže byť vyhodnotený ako šikana.

1.1 Agresor a obeť

Agresor
– štandardne je definovaný ako fyzicky zdatný, necitlivý, bezohľadný s potrebou predvádzať sa a dokazovať prevahu nad ostatnými. Často je duchovne, mravne a psychicky nezrelý, pričom vidieť súvislosť s častejším výskytom citovej deprivácie v rodine.

Obeť

Stávajú sa ňou žiaci, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zvláštni, sú vo väčšom riziku, aby sa stali obeťami šikanovania. Pri troche smoly sa obeťou môže stať ktorýkoľvek žiak alebo žiačka, ktorí sa niečím odlišujú od ostatných:

  • žiak s nejakou prednosťou (príliš premýšľavý, príliš zrelý a ušľachtilý pre infantilné zábavy spolužiakov;)
  • žiak s nejakým handicapom- telesnou slabosťou, neobratnosťou pri fyzickom stretnutí, telesnou, zmyslovou, mentálnou odchýlkou, žiak so špeciálno- pedagogickými potrebami…
  • najsilnejším magnetom pri šikanovaných je príliš viditeľná bojazlivosť, obeť býva tichý, plachá, citlivá, bojazlivá
  • novoprichádzajúci žiak do sformovanej triedy.

Školské šikanovanie nie je záležitosťou poslednej doby. K prejavom šikanovania dochádzalo už v dobách dávno minulých. Šikanovanie zaraďujeme medzi patologické formy medziľudského spolužitia. Šikanovanie predstavuje formu agresívneho násilia. O šikanovaní hovoríme hlavne vtedy, keď ide o opakované správanie, v závažných prípadoch označujeme za šikanovanie aj jednorazové správanie s hrozbou opakovania.

1.2 PRÍČINY ŠIKANOVANIA

Odborníci uvádzajú tieto príčiny:

  • motív upútania pozornosti- agresor ako herec v divadle túži byť stredobodom pozornosti publika, robí všetko, aby získal obdiv a priazeň spolužiakov;
  • motív zabíjania nudy- šikanovanie prináša citovo prázdnemu tyranovi vzrušenie;
  • motív “Mengeleho”- v človeku sa prebudí bádateľ, ktorý chce nájsť tajomstvo človeka tým, že skúša, čo vydrží;
  • motív žiarlivosti- spolužiaci závidia dobrému žiakovi priazeň učiteľov, preto sa mu snažia pomstiť;
  • motív “prevencie”– bývalá obeť šikanovania chce predísť svojmu týraniu a na novom pôsobisku začne pre istotu sama šikanovať, prípadne sa pridá k nejakému agresorovi;
  • motív vykonať niečo veľké- niektorí násilníci sú odsúdení na celkovú neúspešnosť, vrátane školskej. Šikanovaním si dokážu, že sú schopní výkonu.

2 KYBERŠIKANA

Po novom sa šikanovanie môže realizovať i prostredníctvom elektronickej komunikácie, jedná sa o tzv. kyberšikanu. Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.“

3 PREVENCIA ŠIKANOVANIA NA ŠKOLE

Typy prevencie:

Primárna prevencia je orientovaná na deti, u ktorých sa nevyskytli problémy s agresivitou, je zameraná na formovanie hodnôt a pozitívnych medziľudských vzťahov,

Sekundárna prevencia sa zameriava na prácu s deťmi so sklonmi k agresii, s poruchami správania, odstraňovanie príčin, ktoré nevhodné správanie vyvolávajú,

Terciárna prevencia predstavuje komplexnú starostlivosť o vážne narušené deti, účastníkov šikanovania, snaží sa zabrániť jeho opätovnému návratu.

3.1 Postup riešenia šikanovania na škole

Prax na škole ukazuje odborníkom, že čím intenzívnejšie sa do stratégie školy v prevencii a eliminácii šikanovania zapojí celý učiteľský zbor, žiaci, ich rodičia a aj ostatní zamestanci školy, tým pravdepodobnejšie je dosiahnutie dobrých výsledkov. Je dôležité zdôrazniť dôležitosť celoškolského prístupu v predchádzaní, zvládaní prejavov agresivity a šikanovania v prostredí školy.

Schéma vyšetrovania šikanovania:

Vyšetrovanie prípadov šikanovania, ktoré spravidla uskutočňuje triedny učiteľ v škole, pričom sa odporúča aj prítomnosť iného odborníka (napr. sociálny pedagóg, školský psychológ) sa v mnohom podobá práci policajného vyšetrovateľa. Jeho cieľom je urýchlene, ale objektívne získať informácie o tom, kto je obeťou/ prípadne koľko je obetí šikanovania/, kto je agresor /prípadne koľko je agresorov/, kto z nich je iniciátorom a kto aktívnym účastníkom šikanovania. Tiež je dôležité zistiť, čo, kedy, kde a ako robili agresori konkrétnym obetiam (aké závažné agresívne a manipulatívne prejavy nastali, aj ako dlho šikanovanie trvá).

Ciele skupinových aktivít v prevencii šikanovania:

– zlepšenie medziľudskej komunikácie,

– rozvoj sebapoznávania a poznávania iných,

– sebareflexia a sebauvedomovanie,

– riešenie konfliktných situácií a riešenie problému šikanovania,

– rozvoj kooperácie, empatie a spolupatričnosti v skupine,

– osvojenie si poznatkov o ľudských právach a prevencia voči potláčaniu ľudských práv