Výchovná poradkyňa

Mgr. Anna Zlatohlavá

Email: anna.zlatohlava@spojenaskola.sk

Tel. kontakt: 0910 540 271

Úlohou výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže.