Čítanie s porozumením

„Čítanie je bránou k múdrosti, kniha kľúčom na jej odomknutie.“

Čítanie s porozumením je jeden zo základov úspechu vo vzdelávaní. Peter Gavora (2012) charakterizuje porozumenie ako prirodzenú ľudskú činnosť, ktorá je motivovaná tým, že človek chce poznať význam vecí, situácií, ľudí i seba. Porozumenie textu je interpretácia, je to hľadanie a nachádzanie významu textu, je to vysvetlenie textu pre seba. Podľa D. Bačovej v procese čítania textu sa porozumenie realizuje nasledovne: rozumieť čítaným slovám, vysvetliť si neznáme slová v texte, porozumieť slovným spojeniam, vetám, vzťahom medzi vetami, identifikovať potrebné informácie v texte.

Zručnosť žiakov čítať a zároveň aj porozumieť prečítanému sa dosahuje nielen čítaním učebných textov v učebniciach, ale aj čítaním iných zdrojov, ako sú, napríklad, knihy, časopisy, mapy, encyklopédie, internet, príručky, pracovné návody, kuchárske knihy, slovníky a pod. preto, neprestávajte čítať. 🙂